Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Fitch и S&P повишиха кредитния рейтинг на България

Fitch и S&P повишиха кредитния рейтинг на България
Miglena Ivanova

Рейтинговите агенции Fitch и Standard&Poor’s (S&P) повишиха кредитния рейтинг на България, съобщават от Министерството на финансите.

Fitch повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на BBB от BBB- със стабилна перспектива. Повишеният рейтинг отразява подобренaта оценка на България по отношение на външните финанси, като представянето на страната надхвърля средното по стандартите за категорията ВВВ.

S&P Global Ratings повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута до BBB-/A-3 от BB+/B. Повишената оценка на анализаторите отразява засилването на външната позиция на страната, обусловена от продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията. Рисковете, свързани със съществена и внезапна промяна във финансовите потоци, идващи от чужбина, и в частност преките чуждестранни инвестиции, са намалели значително. Публичните финанси също са оценени като стабилни и защитаващи валутния режим.

От Fitch отбелязват, че през 2016 г. България е нетен външен кредитор (8.6% от БВП) и се очаква позицията да продължи да се подобрява. Излишъкът по текущата сметка е оценен на 3.4% от БВП, средно за периода 2017-2019 г., подкрепен от повишаването на конкурентоспосбността и диверсификацията на износа.

Вторият фактор с висок принос към оценката на рейтинговата агенция е свързан със засилването на външните буфери на страната. Външните резерви представляват 49.7% от БВП, а коефициентът на външна ликвидност е оценен на 215% към края на 2016 г., които осигуряват адекватно покритие за поддържане на режима на валутен борд.

Сред факторите, които биха довели до повишаване на кредитния рейтинг на България в следващите 24 месеца от S&P Global Ratings включват ускоряване на икономическия растеж, продължаващо намаляване на необслужваните кредити, повишаване на фискалните буфери, както и при присъединяване на лева към „чакалнята“ за еврозоната, което би засилило доверието в паричната политика.

Добави коментар