Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 24, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

МФ преотваря емисия 4-годишни съкровищни облигации

МФ преотваря емисия 4-годишни съкровищни облигации
Miglena Ivanova

Министерството на финансите преотваря лихвоносни съкровищни облигации със срочност четири години (1 461 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент с падеж 22.02.2021 г.

Аукционът се организира от БНБ и ще се проведе на 19 юни. За продажба са предвидени ценни книжа на стойност 50 млн. лева.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка на ЕС или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

На аукционен принцип ще се предлагат и допълнителни количества от предложените съкровищни облигации.

Добави коментар