Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнесът в Централна и Източна Европа очаква рекордна година за сливанията и придобиванията

Бизнесът в Централна и Източна Европа очаква рекордна година за сливанията и придобиванията
Miglena Ivanova

Лидерите на компаниите в региона на Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) са изключително оптимистично настроени за пазара на сливанията и придобиванията през 2018 г. Според 17-я Барометър на доверието в икономическата среда, изготвен от консултантската компания Ernst&Young (EY), 56% от ръководителите от Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) активно ще търсят сключване на сделки през следващите 12 месеца. Нещо повече, 79% от тях очакват подобрение и на икономическия растеж в глобален план.Все по стабилна глобална икономика и по-силни местни икономики

Абсолютно всички регионални лидери (100%) очакват световната икономика да запази настоящото си ниво или да отчете подобрение. Подобни са и очакванията им за развитието на местните икономики, както и за резултатите на собствените им компании. През следващите 12 месеца лидерите предвиждат положителен растеж и стабилно развитие на корпоративните печалби, възможностите за кредитиране и капиталовите оценки на глобално и местно ниво.

Компаниите се фокусират върху нови възможности за растеж

Балансът между органичен растеж на компаниите и растеж чрез придобивания е основна цел за лидерите от региона. 22% посочват, че именно идентифицирането на възможности за растеж посредством сливания и придобивания и съвместни предприятия и съюзи – ще бъде тяхната най-важна цел за годината. За 71% от анкетираните компании в региона на ЦЮИЕ обаче, органичният растеж на техния бизнес остава най-важен фокус за месеците през 2018 г.

В глобален мащаб 66% от компаниите се стремят към органичен растеж. По отношение на неорганичния растеж инвеститорите (както в ЦЮИЕ, така и в глобален мащаб) считат, че сливанията и придобиванията предлагат повече възможности за реализиране на стойност в сравнение със съвместните предприятия и съюзи.

Предизвикателствата

Дигиталните технологии и трансформацията на бизнес моделите са двете основни предизвикателства за 27% от компаниите в региона. Според 26% от фирмите, допълнителен натиск върху тяхното развитие идва от все по-осезаемата конкуренция от страна на компании от други сектори – много често те усещат заплаха за бизнеса си от външни до скоро за сектора компании.

Промяната в икономическия живот е осезаема и независимо дали тя се дължи на дигитализацията, на нововъзникващи стартиращи компании или на нови модели в поведението на потребителите, лидерите на компаниите избират проактивния подход спрямо заплахите. Като отговор на предизвикателствата близо 50% от тях планират да развият дигитални компетенции на екипа вътре във фирмата, докато една трета считат, че наемането на ръководни кадри с опит в технологиите, било то от тяхната индустрия или извън нея, е верният път за напред.

Технологиите създават нуждата от обучение на персонала и отварят нови възможности за създаването на работни места. 29% от участниците в изследването имат желание да преквалифицират или да обучат своите служители, за да могат да отговорят по-добре на технологичните промени през следващите 12 месеца.

Перспектива по отношение на сливанията и придобиванията

Намеренията за сключване на сделки остават на рекордно високи нива. 53% от висшите ръководители ще се стремят активно към реализиране на сливания и придобивания през 2018 г. Очакванията за развитието на пазара на сделки през следващите 12 месеца се разпределят равностойно между подобряващ се (49%) и стабилен (48%), а основната мотивация за осъществяване на придобивания за участниците в изследването са фактори като увеличение на пазарния дял (32%), придобиване на иновации (23%) и разширение на бизнеса към нови географски райони (21%).

Конкуренция за активи

Все по-активните фондове за дялови инвестиции оказват натиск върху придобиващите компании. Независимо от косвеното предимство на бизнес синергията от страна на стратегическите купувачи, дяловите инвеститори се конкурират на пазара за мащабни и качествени активи и често са склонни да понижат своите очаквания за вътрешната норма на възвръщаемост, за да могат да приключат сделките успешно.

Ръководителите очакват рисковият капитал да допълни техните възможности за избор

Близо половината от лидерите на компании са ангажирани с корпоративни инвестиции в рисков капитал (Corporate Venture Capital – CVC). На този етап обаче, общият дял от планирания капитал за придобивания, осигуряван от CVC, остава нисък — между 6% и 10%, според 48% от анкетираните.

Предпочитаните сектори

Когато говорим за най-привлекателните области за инвестиции, най-голям интерес за осъществяване на придобивания се наблюдава в сферата на телекомуникациите (80%), технологиите (70%) и науките за живота (69%). От географска гледна точка ръководителите от ЦЮИЕ са склонни да инвестират преди всичко в САЩ, следвани от Гърция, Турция, Чехия и Румъния.

Добави коментар