Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

В района на Нови Искър ще има агробизнес инкубатор

В района на Нови Искър ще има агробизнес инкубатор
Petya Dimitrova

Идеята за разкриване на агробизнес инкубатор е разработена по проект ТУРАС – Урбанистична гъвкавост и устойчивост и предстои нейното реализиране. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Предложеният земеделски терен за база на един бъдещ агробизнес инкубатор в Столична община се намира в район Нови Искър, недалеч от София. За да бъде създаден той и да спомогне за развитието на района по най-подходящия начин общината се нуждае от партньори с широк кръг на експертиза и интереси. Цел на работната среща е пред поканените представители на различни институции, които имат потенциал да допринесат за създаване на такъв инкубатор, да се даде по-подробна информация и да се проведе креативна дискусия по темата. Организаторите ще представят проекта ТУРАС и в частност – целите и подхода на градовете, възстановяващи на нова съвременна основа традициите на селското стопанство в своята непосредствена периферия със селски характер, както и опита натрупан от създаването на агробизнес инкубатора в Брачано. Срещата ще спомогне за обмен на идеи и ще допринесе за изясняване на практическите аспекти, конкретни партньори и стъпките за реализация на агробизнес инкубатор в Столична община.

Ръководителят на проекта Бойка Къдрева посочи като основна негова задача да подпомага дейността на стартиращи фирми и да осигурява работни места за хора от района. С новата структура ще се скъси пътят на продукцията до потребителите и ще се осигури местна биохрана на столичните пазари. При създаването му София ще ползва опита на Брачано край Рим, където успешно работи местен инкубатор AGRI. Докторант урб. Мая Митева от УАСГ посочи, че инкубаторът може да подпомага със база, техника и обучение бъдещите производители, както и да осигури пазари за продукцията. Според арх. Жоржета Рафаилова ползите за района могат да се измерят както финансови средства, така и с индикатори отчитащи социалния и екологичен ефект.

В световен мащаб градовете се стремят да станат по-устойчиви на новите предизвикателства, възникващи ежедневно пред градските общности. Проектът TURAS по 7 рамкова програма на ЕС, в който участва и София, цели да улесни прехода към подобрена урбанистична гъвкавост и устойчивост, като направи тази трудна задача по-конкретизирана и съответстваща на местната реалност в градовете-партньори. За постигане на тази цел проектът оказва методическо съдействие при изработване и следване на локални планове, обхващащи практически действия с различна насоченост. Университети, органи на местното самоуправление, малки и средни предприятия (МСП), както и местни граждани и общности заедно изследват, създадат и демонстрират иновативни стратегии за преход и приложни сценарии в рамките на проекта. Очаква се резултатите да подпомогнат европейските градове и техните околоградски райони от селски тип за изграждане на жизнено-необходима гъвкава устойчивост в условия на значителни и усложняващи се предизвикателства.

Агробизнес инкубаторът предвижда участие на публичния сектор, тъй като реализацията ще има висока социална принадена стойност и значително положително въздействие върху територията на околоградския район. Успешното изпълнение на проекта изисква тясно сътрудничество и активно участие на публичните институции, научната общност, финансови институции и бизнеса – в т.ч. асоциации, предприемачи, големи компании, търговски групи, земеделски кооперации, дистрибутори и други. Участието на всички териториални технически служби, отговарящи за градското планиране и околната среда, е от съществено значение, за да се провери осъществимостта на проекта в съответствие с действащото законодателство. В допълнение е необходимо познаване на териториално-климатичните и агро-икономически условия, за да се определят препоръчителните култури и производства.

Бизнес инкубаторът има два вида активи. Първият е оборудван сграден фонд, в който се настаняват производствено-преработвателни и складови функции, както и помещения, предназначени за развитие на предприемачески проекти. Вторият актив е земеделската земя. След избор на подходящи терени, собственост на общината, за тях се изработва устройствена схема и се определят парцели от порядъка на 3ха, където да се извършва първичното селскостопанско производство. Парцелите са достъпни както за стартиращи, така и за съществуващи МСП, които искат да диверсифицират производството си. Дава се предимство на младите предприемачи и на жени предприемачи. Потенциална цел са и други социални групи, като безработни, работници, които са били съкратени и др. Ползвателите се идентифицират чрез публична покана и сключват договор за наем на земята.

 

Добави коментар