Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бюджетният излишък се очаква да достигне 2,321 млрд. лева към края на ноември

Бюджетният излишък се очаква да достигне 2,321 млрд. лева към края на ноември
Miglena Ivanova

Бюджетният излишък се очаква да достигне 2,321 млрд. лева на касова основа към края на ноември, показват предварителните оценки на Министерството на финансите. Това е 2,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

Само за месеца се очаква дефицит в размер на 172,4 млн. лева.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г. основно поради ръста на данъчните, вкл. Осигурителните, приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП)към ноември 2017 г. се очаква да бъдат в размер на почти 31,9 млрд. лева или 90% от разчетите. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 93,5 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година те нарастват с почти 2,4 млрд. лева.

Разходите, включително вноската на България в бюджета на Европейския съюз (ЕС), се очаква да бъдат в размер на малко над 29,574 млрд. лева, което е 80,4% от годишния разчет. За сравнение, през миналата година разходите по същото време са били в размер на 27,618 млрд. лева.

Нарастването на разходите спрямо края на месец ноември 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал.

Вноската на България в ЕС, изплатена през ноември, е в размер на 816,4 млн. лева.

Същевременно окончателните данни за октомври показват, че бюджетният излишък достига малко под 2,5 млрд. лева. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2,678 млрд. лева и дефицит по европейските средства в размер на 185,3 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи до края на октомври възлизат на 29,166 млрд. лева или 82,3% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2,233 млрд. лева, докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Постъпленията от данъци, включително приходите от осигурителни вноски, възлизат на почти 24,47 млрд. лева или 87,3% от разчетите. Преходите от преки данъци възлизат на почти 4,4 млрд. лева, от косвени данъци – почти 12,3 млрд. лева, от ДДС – малко под 8 млрд. лева, а от акцизи – 4,183 млрд. лева.

Приходите от социално- и здравноосигурителни вноски са в размер на над 6,868 млрд. лева, неданъчните приходи са почти 3,6 млрд. лева, а приходите от помощи – 1,12 млрд. лева.

Разходите до края на октомври се изчисляват на 26,673 млрд. лева или 72,5% от годишните разчети. От тях нелихвените разходи са в размер на 25,190 млрд. лева, а лихвените плащания – 736,4 млн. лева.

Вноската към бюджета на ЕС, изплатена към края на октомври, възлиза на 746,2 млн. лева.

Фискалният резерв е в размер на 12 млрд. лева.

Добави коментар