Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Намалява броят на фалитите у нас

Намалява броят на фалитите у нас
Мария Черешева

Общо 390 български фирми са обявили несъстоятелност през 2011 г., което представлява спад от 15% спрямо 2010 г., когато броят им е бил 462. Всички производства по несъстоятелност у нас са били в следствие от процедури по фалит, показват годишните данни на международния кредитен застраховател Coface за страните от Централна и Източна Европа. Според статистиката, България е една от страните с най-малко фалирали компании в региона с норма на несъстоятелност (съотношението на фирмите в несъстоятелност към общия брой на активните компании)  от едва 0.12%.

Основните причини за сравнително ниското равнище на несъстоятелност в страната обаче не подобрението на икономическата ситуация или благоприятната бизнес среда. Добрите резултати на българските фирми всъщност се дължат на бавните съдебни процедури в страната, които понякога отнемат няколко години и възможността длъжниците да игнорират предвиденото в закона задължение да подадат иск за несъстоятелност в рамките на 30 дни, когато са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост.

Още причини са свързани с нежеланието на кредиторите на стартират процедура по несъстоятелност към длъжниците си, когато те нямат обезпечения. В този случай кредиторите се нареждат на осмо място в реда на длъжниците, при това ако още са останали активи. Друга причина са опитите от страна на длъжника за заобикаляне на закона чрез плащане на ръка само за определени кредитори (често срещана ситуация особено когато има запор на банкови сметки), се посочва в анализа.

Най-сериозен е броят на фалиралите фирми в Румъния, 22650, или 3.47% от всички активни предприятия. Въпреки това, след продължителния двуцифрен ръст на компаниите в несъстоятелност между 2006-2010 г., вече е налице тенденция на намаляване на темповете. Структурата на компаниите в несъстоятелност в северната ни съседка по отделни сектори остава непроменена, трите първи позиции – търговия на едро, търговия на дребно и строителство, остават непроменени за четвърта поредна година с над 50% от всички дружества в несъстоятелност за изминалата година.

С най-ниска норма на несъстоятелност в ЦИЕ е Полша с коефициент от едва 0.03%. От Coface коментират обаче, че в страната се наблюдава влошаване на макроикономическата обстановка и в резултат на това прогнозите им за следващата година по отношение на икономическия растеж не са особено оптимистични, а броят на фалитите ще се увеличи в сравнение с 2011 г. Определени външни фактори също ще оказват влияние върху ситуацията в Полша. Анализът на стокооборота на компаниите в несъстоятелност показва, че това са предимно от областта на малките и средни предприятия. Забележително е например, че е налице 39% увеличение на броя на едноличните търговци, обявили несъстоятелност. По отношение на секторите – с най-голям дял от фалиралите компании са в строителния сектор – общо 20% от всички.

Открити процедури по несъстоятелност в страните от Централна и Източна Европа: 

Държава

Общо

несъстоятелност

Съдебни споразуме-ния

Фалити

Брой активни компа-нии

Норма на несъс-тоятел-ност

 

2011

2010

Разли-ка

2011

2010

2011

2010

2011

2011

България

390

462

-15%

н.д.

н.д.

390

462

314000

0.12%

Хърватия

1106

544

103%

н.д.

н.д.

306

262

125000

0.88%

Чешка република

5627

5752

-2%

н.д.

н.д.

5627

5752

1461000

0.39%

Естония

623

1047

-40%

н.д.

н.д.

623

1047

80000

0.78%

Унгария

20412

17384

17%

204

279

20208

17105

595000

3.43%

Латвия

914

2705

-66%

н.д.

н.д.

914

2705

193000

0.47%

Литва

1238

1635

-24%

н.д.

н.д.

1238

1635

170000

0.73%

Полша

723

655

10%

103

117

620

538

2100000

0.03%

Румъния

22650

21692

4%

680

21

21971

21671

653000

3.47%

Сърбия

14828

13518

10%

12067

10682

2761

1451

107000

13.86%

Словакия

856

808

6%

86

87

414

344

556000

0.15%

Словения

701

531

32%

33

26

671

505

150000

0.47%

Украйна

1546

1506

3%

46

85

1500

1421

1323000

0.12%

Добави коментар