Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Българската икономика запазва нивото си от края на 2011 г.

Българската икономика запазва нивото си от края на 2011 г.

През първото тримесечие на 2012  г.  БВП на България нараства с 0.5% спрямо същия период на 2011 г. и запазва равнището си от четвъртото тримесечие на миналата година.  Според експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2012  г.  БВП в номинално изражение достига до 15 661 млн. лв.  По данни на Евростат, БВП на 27-те страни членки на ЕС също запазва нивото си от последното тримесечие на 2011 г., като ръстът на европейската икономика на годишна база е едва 0.1%.

У нас, реализираната добавена стойност през първите три месеца на 2012 г. г.  е 13 358 млн.  лв.,  като най-голям дял се формира от сектора на услугите (63.7%), следван от индустриалния сектор (32.3%). Аграрният сектор определя 4% от общата добавена стойност в икономиката. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП от 86.9% заема крайното потребление,  възлизащо на 13 612  млн.  лв.

Макар че БВП запазва равнището си от последното тримесечие на миналата година, през периода януари-март 2012 г. брутната добавена стойност е спаднала с 0.4%, отчитат още експертите от НСИ. В същото време, крайното потребление бележи минимален ръст от 0.2%, докато износът и вносът падат съответно с 4.6% и 2.4%.

На годишна основа брутната добавена стойност също е спаднала, с 0.3%, но по-сериозни ръстове са отбелязани в аграрния и индустриалния сектори съответно с 12.4 и 2%.Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност,  има отрицателен принос и отчита намаление с 0.8%  през разглеждания период. Основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление,  което се увеличава с 2.2%, докато износът и вносът намаляват с 1.9% и 1.6%, показва анализът.

В ЕС, чиято икономика също не помръдва от състоянието си през  периода октомври-декември 2011 г., най-висок  икономически растеж спрямо предходното тримесечие отчитат Финландия (1.3%), Латвия (1.1%), Литва и Словакия  (по  0.8%),  Германия и Естония (по  0.5%), докато  Унгария,  Чехия,  Италия, Испания и Кипър регистрират спад съответно с 1.3%, 1.0%, 0.8%, 0.3% и 0.3%.

В сравнение с периода януари-март 2011 г. година най-висок икономически растеж се наблюдава в Латвия – 5.5%, Литва – 4.3%, Естония – 4.0%, Словакия – 3.2%, и Финландия – 2.9%, докато Гърция отчита понижение от  6.2%, Португалия  – с 2,2%, Унгария – с 1.5%, и Кипър – с 1.4%.

 

Добави коментар