Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

От Petya Dimitrova

Бенефициенти са получили близо 1,2 млрд. евро по ОП “Транспорт”

05/06/2014 |

Бенефициентите по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г са получили близо 1,2 млрд. евро (60%) от бюджета на програмата. Вече е договорен целият наличен финансов ресурс, а Европейската комисия вече е сертифицирала над 850 млн. евро или 53% от бюджета. В момента се подготвя сертификат, с който сумата ще достигне над 917 млн. евро. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров при откриването на Комитета за наблюдение на програмата.

„Вече имаме изготвен и одобрен от Министерския съвет проект на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г., съобщи Петър Киров. „Стартираха и първите две тръжни процедури по новата програма – за изграждане на първите отсечки от третия лъч на метрото и за АМ „София – Калотина”, допълни той.

До края на годината предстои провеждането на формалните преговори с ЕК относно ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Очаква се около 70% от нейния бюджет да е разпределен по равно между железопътна и пътна инфраструктура, а останалите средства да бъдат инвестирани в интермодални и ИТ проекти в сферата на транспорта.

Продължава работата по линията Димитровград – Свиленград, като са достигнати 48% физическо изпълнение по лот 1 (Димитровград – Харманли) и близо 32% по лот 2 (Харманли – Свиленград), отчетоха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Вече е пуснат в експлоатация участъкът Михайлово – Калояновец от проекта за рехабилитация на линията Пловдив – Бургас, а на останалите два лота е достигнат физически напредък съответно от 80% за Стара Загора – Зимница и около 70% по Царковски – Бургас. Около 15% е физическият напредък по трите лота на линията Септември – Пловдив.

В пътния сектор се очаква тази година да бъде завършен лот 2 (Димитровград – Харманли) от АМ „Марица“. По другият лот на обекта (Оризово – Димитровград) физическият напредък надвишава 40%.

По отношение на напредъка по метрото общият физически напредък по двете отсечки на подземната железница (от бул. Цариградско шосе до летище София и от Младост 1 до Бизнес парка в Младост 4), които се изграждат към момента е около 60%, като се очаква строителството да приключи през месец април 2015 г.

 

Близо 124 млн. лв са спестени на бизнеса с намаляване на административни тежести

04/06/2014 |

Близо 124 млн. лв са спестени на бизнеса с намаляване на административни тежести в периода юли-декември 2013 г. Планираните за реализиране до края на 2014 г. мерки ще намалят административната тежест с още около 100 млн. лв. годишно. Това отчете Министерски съвет за изпълнението на управленската си програма „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”. Той обхваща резултатите от дейността на кабинета през първата година от мандата му.

Резултатите от първата година на управленския мандат са свързани с реализирането на политики, програми и мерки, които имат стабилизиращ ефект и не предизвикват допълнителна неустойчивост в крехкото икономическо и социално равновесие. Направени са и първите стъпки в дълго отлагани реформи, като внимателно е преценяван техният ефект, наличие на обществен консенсус и социална поносимост.

За първата си година управление правителството отчита още:
- въведена е строга отчетност на процеса по възстановяване на ДДС и акцизи – към края на м. май 2014 г. невъзстановеният данъчен кредит е на безпрецедентно ниското ниво от около 180 млн. лв.;
- държавата възстанови задълженията си към бизнеса;
- стартира най-амбициозната антикорупционна реформа в обществените поръчки с приемането на промените в ЗОП;
- провежда се ясна политика за насърчаване на външната търговия и подпомагане на бизнеса в навлизането на нови пазари;
- подготвена е национална програма за насърчаване на индустрията;
- за първи път е заделена значителна сума (20 млн. лв.) за иновации;
- започна процес на ребалансиране на енергийната;
- стартира истинска регионална политика чрез пренасочване на ресурсите, стимулите и оперативните програми към по-бедни общини с висока безработица; средства от Публичната инвестиционна програма получиха 173 общини, като 135 от тях са с безработица над средната за страната;
- стартира електронното правителство чрез въвеждане на нови 500 електронни услуги и нова институционална система за електронно управление;
- въведени са мерки за пресичане на контрабандата с храни;
- намалено е подслушването и е гарантирана законността при прилагане на СРС;
- започна консолидация на държавните структури.

Изпълнението на икономическата и социалната програма на кабинета доведе до ускоряване ръста на БВП, като от -0,1% той се увеличи до 1,1% през третото тримесечие и достигна 1,6% в края на 2013 г. За цялата 2013 г. ръстът на БВП е 0,9 на сто. За първото тримесечие на 2014 г. е отчетен ръст на БВП от 1,2%.

През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нарасна номинално с 2,3% на годишна база, а реалният ръст е 4,8%. В частния сектор средната месечна работна заплата реално нарасна с 3%. Увеличени са минималният и максималният размер на пенсиите, като средният месечен размер на изплатените пенсии реално нарасна с 12,3%. Възстановено е т. нар. „швейцарско правило”, в резултат на което от 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени с 2,7 на сто.

Равнището на безработица за първото тримесечие на 2014 г. е 13% и намаля с 0,8 п.п. спрямо същия период на миналата година (13,8%). През 2013 г. коефициентът на икономическа активност нарасна с 1,3%. През периода юни 2013 – април 2014 г. в реалната икономика (несубсидирана заетост) започнаха работа 213 578 безработни лица.

За първите три месеца на 2014 г. индексът на промишленото производство се повиши с 3,6% на годишна база. Продажбите нараснаха с 5,1%. Благодарение на икономическия растеж, през първото тримесечие на 2014 г. са разкрити 39 100 нови работни места – явление, непознато от 2009 г.

Първата мярка по ОП „Иновации и конкурентоспособност” може да бъде отворена през септември

04/06/2014 |

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмен период 2014-2020 г. вече е внесен в Европейската комисия за окончателно одобрение. Тя бе една от първите програми, които са одобрени и изпратени в Брюксел за последни коментари от ЕК. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на блиц контрол в Комисия по икономическата политика и туризъм. Той допълни, че документът е разработен при спазване принципа на партньорство, като е одобрен от бизнеса и научните среди.

Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация), и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации).

През месец септември e напълно възможно стартирането на първата мярка по програмата, а именно технологична модернизация. И ще го направим веднага, след като защитим ОПИК пред Европейската комисия, защото има голям интерес от страна на бизнеса, каза министър Стойнев.

На въпрос за проверка на някои от мерките по оперативната програма, министър Драгомир Стойнев отговори: „За мен най-важното е образът на България да бъде чист и да няма никакви спекулации по отношение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ (ОПК) и мярката, отнасяща се към иновациите. В момента съдействаме напълно с информация на Европейската сметна палата, която прави проверка на около 6 проекта, които са от 2010 г., а някои от 2011 г.

През декември миналата година започна проверка на контрола, начина на изпълнение и усвояване на средства по тези договорени конкретни проекти, по които Европейската сметна палата иска да получи повече информация. Независимо, че това правителство няма никакво отношение към тези проекти, аз съм се срещнал с представители на Европейската сметна палата, за да съдействам максимално на европейския проверяващ орган. Ние, като правителство, наследихме насоките и препоръките, по мярката за иновации на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, която обаче не е сред проверяваните“.

МС прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г.

04/06/2014 |

Министерският съвет прие днес Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г.

Анализите в доклада показват, че основните източници с негативно въздействие върху околната среда са потреблението на енергия и природни ресурси от икономическите сектори и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци.

Енергетиката остава най-големият източник на емисии на серен диоксид и на азотни оксиди и има ключова позиция във формирането на парникови газове в страната. По данни на НСИ за 2012 г. се отчита намаление на емисиите на серен диоксид със 185,9 хиляди тона в сравнение с 2011 г. То се дължи основно на намаление на емисиите от ТЕЦ-овете вследствие на въведените нови сероочистващи инсталации. Независимо от това, емисиите на серен диоксид генерирани от ТЕЦ-овете са 82% от националните емисии за 2012 г.

Автомобилният транспорт и неговото доминиране и непрекъснатото му нарастване в структурата на транспорта е свързано с увеличената консумация на горива и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, озонови прекурсори, фини прахови частици (ФПЧ). През 2012 г. автомобилният транспорт потребява 92,4% от общото енергийно потребление на сектора.

Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10, емитирайки 59% от общото количество, изхвърляно в атмосферата. Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна. И през 2012 г. замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на въздуха във всички райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Все още остава висок процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите концентрации – 89,55%.

Общите нива на емисиите на SO2, NO2, NH3, NMVOCКъм 31.12.2012 г. са значително по-ниски от ангажиментите на страната, съгласно Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисиите на определени атмосферни замърсители, Гьотеборгския протокол към КТЗВДР и целите за 2015 г. по Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на гореизброените замърсители по отношение на NO2, NH3, NMVOC.

През 2012г. не е регистрирано превишение на нормата за въглероден оксид в нито едно населено място. Не съществуват проблеми с постигане на целевите норми за замърсяване с бензен, олово, никел и арсен. Делът на населението, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма (3,81%) е по-малък от средният за страните-членки на ЕАОС (14%).

Качеството на питейните води се запазва сравнително добро за страната. Наблюдава се постепенно подобряване на качеството на подземните и на повърхностните води за по-голяма част от показателите. Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите по отношение на запасеност с биогенни елементи, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители.

През 2012 г. рециклираните битови отпадъци са 29% от образуваните и по този показател България се изравнява с Португалия и Испания и изпреварва държави като Унгария, Полша и Чехия. През годината са депонирани 2323 kt битови отпадъци и това остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.

През 2012 г. не са регистрирани повишения на обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Няма отклонение от нормалния радиационен статус и в районите на АЕЦ – Козлодуй и хранилището за радиоактивни отпадъци в Нови хан, който остава под 0,01 mSv.

Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 69% от контролните пунктове в страната, като се отчита намаление с 3 п.п. в сравнение с 2011 г. Водещите градове по рискова шумова експозиция на населението са София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и Сливен. Основен причинител на наднормен шум е интензивният автомобилен трафик. 98% от проверените промишлени източници на шум отговарят на нормативните изисквания.

Основната работа по изготвяне на доклада е извършена в Изпълнителната агенция по околна среда и МОСВ, но той е базиран да информация подготвена от междуведомствена експертна група създадена със заповед на министъра на околната среда и водите. Предоставените от експертите данни са свързани с развитието на секторите енергетика, индустрия, селско стопанство и транспорт по отношение на емисиите на вредни вещества във въздуха, водите и почвите, генерираните отпадъци, потреблението на енергия и природни ресурси, нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия.

Подобряват бизнес средата у нас със седем мерки

04/06/2014 |

Свързването с електричество, издаването на разрешително за строеж и обяввяването в несъстоятелност са сред най-лошите показатели на бизнес средата у нас. Това става ясно от  доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка. Днес Министерският съвет одобри седем мерки, с които цели подобряване на средата за развитие на бизнеса.  Повече

74% от финансовите корекции по еврофондовете са заради обществени поръчки

03/06/2014 |

74% от наложените финансови корекции по европейските фондове са свързани с възлагането на обществени поръчки, става ясно от „Анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициентите по проекти”, изготвен по поръчка на Администрацията на Министерския съвет.  Основните причини за налагането на финансови корекции при всяка от оперативните програми и категория бенефициенти са свързани с нарушения на процедурите за избор на изпълнител по проектите. Размерът на наложените финансови корекции на общините е 117 млн.лева, което представлява 74% от наложените индивидуални финансови корекции на всички бенефициенти по седемте оперативни програми. Причините за налагане на системни финансови корекции са нарушения, свързани с обществените поръчки, недостатъчна одитна пътека, слабости за контрол и недопустими разходи по проектите. Повече

Набират се бизнес коучове за изпълнение на дейности във връзка с инструмента за МСП по Хоризонт 2020

03/06/2014 |

Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на Европейската Комисия (EASME) публикува обява за набиране и създаване на база данни от външни експерти, които да изпълняват ролята на бизнес коучове с цел изпълнение на дейностите във връзка с Инструмента за МСП по Хоризонт 2020. Повече

Балканите вече имат свой собствен търговски панаир

02/06/2014 |

Балканите вече имат свой собствен търговски панаир. Първото издание на EIMA South East Europe е от 13 до 15 юни в Тирана с 45 италиански производители и пристигането на бизнесмени от Албания, Хърватия, Черна гора и Сърбия, както и от Гърция, Румъния и Турция.

Повече

Безработни получават до 20 000 лв. за започване на собствен бизнес

31/05/2014 |

Европейски субсидии в размер на близо 46 млн. лева са предвидени за безработни, които искат да започнат собствен бизнес. Целта е да се подпомогне откриването на 1000 фирми по схемата от новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2020 г., която ще започне най-рано в началото на 2015 г., съобщи заместник-министърът на труда Росица Янкова. Повече

Над 120 млн. евро инвестиции е направила “Идеал Стандарт – Видима” за 22 г.

30/05/2014 |

В периода 1992 – 2013 г общият размер на инвестициите в „Идеал Стандарт – Видима” АД е над 120 млн. евро. Само за 2013 г. са инвестирани близо 6 млн. лева, като най-значимите са в развойна дейност към 2 млн. лева и нова инсталация за производство на месинг блок – 2 млн. лева. Това каза инж. Красимир Копчев, Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима” АД на пресконференцията, посветена на 80-годишнината на компанията.  Повече